Southern California
Kendo Federation



Home


SCKF Kata Seminar 2013
7/21/13, Covina Dojo

 • seminar led by Shikai Masashi sensei (CHUO) and Henmi Morihei sensei (NOR)
  assisted by 7 dan sensei:
  • Murakami Ichiro (IS)
  • Park Jaewook (IRV)
  • Kim Young Bok (YKJ)
  • Kato Tomoji (COV)

 • attendance lists (alphabetical)
  • 3 dan
   1. Ahn Chris (CHUO)
   2. Arima Yui (STYO)
   3. Bae Jay (IRV)
   4. Barley Sean (SFV)
   5. Charng Johnny (IS)
   6. Cho Inho (NOR)
   7. Fachini Roger (SFV)
   8. Fukushima Yasuyuki (IS)
   9. Hada Lawrence (JCI)
   10. Inada Charles (PCI)
   11. Lee David (WS)
   12. Lee Dexter (COV)
   13. Kanamori Masashi (TOR)
   14. Kato Mariko (COV)
   15. Kim Myung Seok (YKJ)
   16. Kim Sammy (IRV)
   17. Kim Steven (CHUO)
   18. Kono Tim (CHUO)
   19. Kwak Sang Charles (Irvine)
   20. Maekawa Yoshiaki (OCB)
   21. Makiuchi Kyoko (STYO)
   22. Matsumoto Wataru (GED)
   23. Morioka James (CHUO)
   24. Miyoshi Atsuro (VEN)
   25. New Wendell (VEN)
   26. Pruitt David (CM)
   27. Ralutin Dennis (OCB)
   28. Turner Michael (CHUO)
   29. Yoon Brian (NOR)
  • 4 dan
   1. Brown Nathan (TOR)
   2. Chang Scott (SD)
   3. Imai Hideki (STYO)
   4. Kariya Yoshijiro (NOR)
   5. Kikunaga Henry (SD)
   6. Matsumoto Satoshi (GED)
   7. Olson Brian (CM)
   8. Park Jeff Hojin (IRV)
   9. Urata Guy (SFV)
   10. Vahl James (SD)
  • 5 dan
   1. Lee Kookbae Ken (CHUO)
   2. Kinjo Katsuhide (COV)
   3. Sakae Minoru (STYO)
   4. Yamasaki James (PCI)
  • 6 dan
   1. Abe Kevin (STYO)
   2. Anderson Emi (STYO)
   3. Harada Brandon (STYO)
   4. Kinno Kohjiro (OCB)
   5. Kodama Jean (NOR)
   6. Shikai Yuriko (CHUO)


[ SCKF home page     disclaimer ]